skip to Main Content
5 Tips Bij Conflict En Ziekmelding

5 Tips bij Conflict en Ziekmelding

Jaarlijks zijn er ongeveer 90.000 ziekmeldingen waarbij sprake is van een arbeidsconflict. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kosten van een gemiddeld arbeidsconflict circa 27.000 euro bedragen en dat de gemiddelde duur 20 maanden is. Bovenop de financiële schade, gaat er dus nog al wat tijd en energie zitten in het oplossen van een arbeidsconflict.

In 25% van de gevallen is de direct leidinggevende betrokken bij het conflict. Omdat in het MKB de directeur-eigenaren het personeel vaak rechtstreeks aansturen, zijn zij ook vaker direct betrokken bij arbeidsconflicten. Doortastend en tijdig handelen is voor de ondernemer cruciaal in zo’n situatie.

Als zakelijk mediator word ik regelmatig ingeschakeld door werkgevers en werknemers bij het zoeken naar oplossingen in arbeidsconflicten. In dit artikel geef ik de werkgevers in het MKB een aantal adviezen over hoe te handelen indien een arbeidsconflict zich aandient.

Een conflict verdwijnt niet vanzelf

De meeste arbeidsconflicten groeien naarmate de tijd vordert en worden door werkgevers compleet anders ervaren dan door werknemers. Waar de werknemer vaak al enige tijd rondloopt met spanningsklachten (fysiek of psychisch) en het conflict als persoonlijk ervaart, ervaart de werkgever de problemen vaak als minder ernstig en benaderen zij het zakelijker. Als werkgever doet u er daarom goed aan om bij de eerste signalen die wijzen op een conflict of een ziekmelding die daarmee te maken heeft, het initiatief te nemen om in gesprek te gaan. Naarmate de tijd verstrijkt, verharden posities, worden emoties heftiger en wordt het ingewikkelder om met elkaar in gesprek te gaan.

Voorkomen is beter dan genezen.

Een aantal praktische tips voor de werkgever bij een sluimerend arbeidsconflict, voordat er sprake is van een ziekmelding:

Tip 1: Overweeg om uw werknemer – nog voordat het komt tot een ziekmelding – enkele dagen tot een week betaald verlof te geven, zodat hij/zij een adempauze krijgt en zaken op een rij kan zetten.

Tip 2: Vertel erbij dat u na dit korte verlof met hem/haar in gesprek wilt om de situatie te bespreken. Geef aan dat u er naar streeft om samen met uw werknemer naar een oplossing wilt zoeken.

Tip 3: Zorg dat dit gesprek plaatsvindt in een veilige en neutrale omgeving. Indien u een vertrouwenspersoon heeft die betrokken is bij de onderneming, nodig deze uit om aan het gesprek deel te nemen. Een zakelijk of arbeidsmediator kan eventueel in deze fase ook optreden als neutraal gespreksleider.

Wat te doen als de ziekmelding bij conflict een feit is.

Uw werknemer meldt zich ziek en u meent dat er eigenlijk sprake is van een conflict dat opgelost dient te worden. In het jargon van de bedrijfsarts is er dan sprake van ‘’situationele arbeidsongeschiktheid’’. Uw werknemer is ongeschiktheid om te werken in een bepaalde situatie: in een andere werksituatie zou de medewerker dus wel (weer) kunnen werken.

Tip 1: Realiseert u zich dat het beter is om geen uitspraken te doen over hetgeen u vindt van de ziekmelding. Schakel de bedrijfsarts of arbodienst in en vraagt u hen om een diagnose en een herstelprognose af te geven.

Als de ziekmelding inderdaad het resultaat is van een arbeidsconflict, dan zal de bedrijfsarts dit ook aangeven. Ook zal de bedrijfsarts dan adviseren om met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een arbeidsmediator.

Tip 2: Betrek uw medewerker in de keuze van de arbeidsmediator. Het succes van de gesprekken staat of valt met een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Door uw medewerker inspraak te geven bij de keuze van de mediator voorkomt u dat dit later een onderwerp van discussie wordt.

In Nederland bestaat er een register van geaccrediteerde Arbeidsmediators hebben kennis van het arbeidsrecht en hebben daarnaast de nodige ervaring in het oplossen van arbeidsconflicten.

Het voordeel van mediation

Mediation is een snelle, effectieve en kostenbesparende manier om arbeidsconflicten op te lossen. Een langdurige en juridische strijd, hoge advocaatkosten en reputatieschade kunnen voorkomen worden. Mediation werkt echter alleen als beide partijen een daadwerkelijk belang hebben bij het vinden van een gezamenlijke oplossing en ook bereid zijn met elkaar te onderhandelen.

Back To Top